ברוכים הבאים לחנות של LEVERAGESPA !

1 - הגדרות : בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר.1.1: "סלוליניקס ר.א בע"מ - טל.09-9581010.1.2: "החנות" ו/או "האתר" – קניית מוצרי קוסמטיקה מחברת לאוקסיטן דרך זכיינית שלה סלולינקס ר.א בע"מ;1.3: "גולש" - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לקנות מוצרי לאוקסיטן באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט;1.4: "קונה" - גולש שביצע קנייה של מוצרי לאוקסיטן באתר האינטרנט.2 - כללי2.1: הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סלוליניקס ר.א בע"מ. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.2.2: גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את סכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.2.3: בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.2.4: כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.2.5: חברת סלולינקס ר.א בע"מ שהיא חברת אם של לבארג' ספא ביי לאוקסיטן הוא אתר המאפשר קניית מוצריי לאוקסיטן באתר, צפייה וקנייה בו מתבצע דרך רשת אינטרנט ודרך הטלפון.3 - תשלומים בגין רכישה באתר3.1: התשלום בגין הרשמה לכנס באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי. הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע קניות באתר, כאשר תשלום התמורה עבורקניית מוצר באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.4 - ביצוע הזמנה/רכישה4.1: תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.4.2: לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; דוא"ל, מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.4.3: האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל סלולינקס ר.א בע"מ ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.4.4: סלולינקס ר.א בע"מ מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר, לא יועבר לכל צד שלישי. סלולינקס ר.א בע"מ מתחייב להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.4.5: הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה ושליחתם, כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לסלולינקס ר.א בע"מ את מחירו הנקוב באתר.4.6: הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לסלולינקס ר.א בע"מ את הסכום בו התחייב הקונה.5 - ביטול עסקה5.1: ביטול הזמנה ייעשה תוך 14 ימים - מיום מקבלת אישור הזמנה על המוצר, או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס / דוא"ל / דואר לכל היאוחר 5 ימים לאחר קבלת המוצר בפועל, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981..5.2: בעת ביטול ההזמנה שלא עקב אי התאמה, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הקונה יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על- חשבון הצרכן.5.3: בעת ביטול ההרשמה עקב אי התאמה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר על חשבון החברה.5.4: החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.6 - המוצרים באתר ואספקתם6.1: המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של סלולינקס ר.א בע"מ.6.2: סלולינקס ר.א בע"מ רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.6.3: לאחר שבוצעה ההזמנה על ידי הקונה, סלולינקס ר.א בע"מ תשתדל להתחיל לטפל בהזמנה בתוך שעות ספורות ובמידה נותרו במלאי המוצר שהוזמן, אזי סלולינקס ר.א בע"מ ישאף כי הקונה יקבל את אישור ההזמנה בתוך 2 ימי עבודה.הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי הקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי סלולינקס ר.א בע"מ בקשר עם העסקה.6.4: האתר מקיים בקרה שוטפת על המוצרים המוצעים למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.7 - התשלום7.1: בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לסלולינקס ר.א בע"מ לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי המשתתף.7.2: הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.7.3: התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם סלולינקס ר.א בע"מ ו/או סוכם אחרת באמצעי כזה או אחר בין סלולינקס ר.א בע"מ לקונה על פריסת תשלומים.8 - אחריות8.1: אחריות סלולינקס ר.א בע"מ למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.8.2: התשלומים באתר סלולינקס ר.א בע"מ מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, המשתתף מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של סלולינקס ר.א בע"מ בלבד וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.8.3: כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.9 - כללי9.1: ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז- 1977. סלולינקס ר.א בע"מ תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה סלולינקס ר.א בע"מ רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.9.2: ל- סלולינקס ר.א בע"מ הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. משתתף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.9.3: החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.9.4: סלולינקס ר.א בע"מ מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי סלולינקס ר.א בע"מ לגורמים שלישיים חיצוניים.9.5: סלולינקס ר.א בע"מ תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.9.6: כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של סלולינקס ר.א בע"מ ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי סלולינקס ר.א בע"מ בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור סלולינקס ר.א בע"מ בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של סלולינקס ר.א בע"מ, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.9.7: מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי סלולינקס ר.א בע"מ יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב או בירושלים או בחיפה או בבאר שבע.10 - אבטחת מידע ופרטיות.10.1: סלולינקס ר.א בע"מ מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.10.2: העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.10.3: במקרים שאינם בשליטת סלולינקס ר.א בע"מ ו/או נובעים מכוח עליון, סלולינקס ר.א בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.10.4: סלולינקס ר.א בע"מ מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.10.5: סלולינקס ר.א בע"מ מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצויין לעיל סלולינקס ר.א בע"מ מדגיש כי לא יעביר פרטים אלו לצד שלישי.
בקר אותנו


יצירת קשר