ברוכים הבאים לחנות של Sharon1202 !

תקנון האתר1. הגדרות


בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.1. הבעלים של בית העסק ו/או הבעלים של חנות האינטרנט המקוונת

1.2. "החנות" ו/או "האתר" – כתובת אינטרנט שאליה פונים באופן מקוו לשם ביצוע הרכישה ;

1.3. "הגולש" ו/או "הרוכש" - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט;2. כללי


2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות החנות, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בית העסק. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

2.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.3. תשלומים בגין רכישה באתר


3.1. התשלום בגין רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

3.2. ידוע לגולש כי ביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה עלרכישה מבית העסק.4. ביצוע רכישה


4.1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

4.2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

4.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הגולש תחול על הגולש.

4.4בית העסק מצהיר כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר, לא יועבר לכל צד שלישי.בית העסק מתחייב להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.5. ביטול עסקה


5.1 על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלו,וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.

5.2 במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.

5.3 החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.6. המוצרים באתר ואספקתם


6.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של בית העסק.

6.2. בית העסק רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.7. התשלום


7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לבית העסק לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הרוכש ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה.

7.2. הרוכש לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם בית העסק ו/או סוכם אחרת באמצעי כזה או אחר בין בית העסק לרוכש על פריסת תשלומים.8. אחריות


8.1. אחריות בית העסק למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

8.2. התשלומים באתר בית העסק מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, הרוכש מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של בית העסק בלבד וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.

8.3. כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.9. כללי


9.1. ידוע לגולש כי ביצוע רכישה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. בית העסק יהיה רשאי להעביר פרטים בדבר כל ניסיון רכישה הנחזית לפי שיקול דעתו להיות רכישה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהיה בית העסק רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותהולתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

9.2. לבית העסק הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. הגולש שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.

9.3. בית העסק רשאי לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף התשלום.

9.4. בית העסק זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה .10. אבטחת מידע ופרטיות


10.1.בית העסק מקפיד לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הרוכש.

10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL

10.3. במקרים שאינם בשליטת בית העסק ו/או נובעים מכוח עליון, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לרוכש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.4. בית העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הרוכשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.


יצירת קשר